akanwa8:

Karen Senchou to yobu desu~

Mashiro and Suetsugi

(Source: senpaistatus)

navegante-interestelar:

Golden Puppy.

[未確認で進行形] 末続このは | 純珪一